در حال نمایش 8 نتیجه

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۱۱۰

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۱۱۰ قطر شافت ورودی ۲۸ قطر شافت خروجی ۴۲ نسبت تبدیل از i=7/5 تا i=100

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۱۳۰

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۱۳۰ قطر شافت ورودی ۲۸ و ۳۲ قطر شافت خروجی ۴۵ نسبت تبدیل از i=7/5

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۳۰

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۳۰ قطر شافت ورودی ۱۱ قطر شافت خروجی ۱۴ نسبت تبدیل از i=7/5 تا i=100

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۴۰

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۴۰ قطر شافت ورودی ۱۱ و ۱۴ قطر شافت خروجی ۱۸ نسبت تبدیل از i=7/5 تا

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۵۰

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۵۰ قطر شافت ورودی ۱۴ و ۱۹ قطر شافت خروجی ۲۵ نسبت تبدیل از i=7/5

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۶۳

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۶۳ قطر شافت ورودی ۱۹ و ۲۴ قطر شافت خروجی ۲۵ نسبت تبدیل از i=7/5

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۷۵

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۷۵ قطر شافت ورودی ۲۴ و ۲۸ قطر شافت خروجی ۲۸ نسبت تبدیل از i=7/5

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ ۹۰

گیربکس حلزونی NMRV تیپ گیربکس ۹۰ قطر شافت ورودی ۲۴ و ۲۸ قطر شافت خروجی ۳۵ نسبت تبدیل از i=7/5