در حال نمایش 8 نتیجه

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۱۱۰ آلومینیوم

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۱۱۰ قطر شافت ورودی ۲۸ قطر شافت خروجی ۴۲ نسبت تبدیل از i=7 تا

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۱۱۰ چدن

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۱۱۰ قطر شافت ورودی ۲۸ قطر شافت خروجی ۴۲ نسبت تبدیل از i=7 تا

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۱۳۰

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۱۳۰ قطر شافت ورودی ۲۸ و ۳۸ قطر شافت خروجی ۴۵ نسبت تبدیل از

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۳۰

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۳۰ قطر شافت ورودی ۱۱ قطر شافت خروجی ۱۴ نسبت تبدیل از i=7 تا i=100

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۴۰

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۴۰ قطر شافت ورودی ۱۱ و ۱۴ قطر شافت خروجی ۱۸ نسبت تبدیل از i=7 تا

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۵۰

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۵۰ قطر شافت ورودی ۱۴ و ۱۹ قطر شافت خروجی ۲۵ نسبت تبدیل از i=7

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۶۳

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۶۳ قطر شافت ورودی ۱۹ و ۲۴ قطر شافت خروجی ۲۵ نسبت تبدیل از i=7

گیربکس حلزونی سری W سهند تیپ ۹۰

گیربکس حلزونی سری W تیپ گیربکس ۹۰ قطر شافت ورودی ۲۴ و ۲۸ قطر شافت خروجی ۳۵ نسبت تبدیل از